Підписатися на RSS

Інформація про заклад

статут

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Очаківської

міської ради 7 скликання

від «08» липня 2016 р. № 5

СТАТУТ

Навчально – виховного комплексу «дошкільного навчального закладу – загальноосвітнього навчального закладу» «Сонечко» міста Очакова

(Нова редакція)

Очаків 2016

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад» «Сонечко»" міста Очаківа,(далі - навчально-виховний комплекс) – знаходиться у власності громади міста Очакова.

1.2. Діяльність навчально-виховного комплексу провадиться відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), інших нормативно-правових актів, цього Положення та власного статуту.

1.3. Основними завданнями навчально-виховного комплексу є:

створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня,

формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров'я;

формування основних норм загальнолюдської моралі;

створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та початкової освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів.

1.4. Засновником закладу є міська рада.

1.5. Місцезнаходження навчального закладу:

57508, Миколаївська область, місто Очаків, вулиця Будівельників, будинок 29\4

1.6. Навчальний заклад є юридичною особою, може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

ІІ Створення, комплектування та організація діяльності навчально-виховного комплексу

2.1. Навчально-виховний комплекс створений на базі дошкільного закладу № 1 за рішенням Очаківської міської ради від 30 липня 2002 року № 6 шляхом реорганізації.

2.2. Головною метою навчально - виховного комплексу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та початкової освіти в обсязі державних стандартів.

2.3. Навчальний заклад складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного.

2.4. Навчальний заклад складається з дошкільних груп з денним режимом перебування дітей, початкової школи, що здійснює навчально-виховний процес за блочно-семестрово- формою навчання.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від одного року до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. У складі шкільного підрозділу можуть бути класи з поглибленим вивченням окремих предметів, групи продовженого дня.

Навчально-виховний комплекс може мати спеціалізацію (художньо-естетичну, вивчення іноземних мов, спортивно-оздоровчу тощо).

2.5. Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня у навчально-виховному комплексі встановлюється засновником (власником) на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та санітарно - гігієнічних норм.

2.6. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів, умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-виховному комплексі визначаються положеннями про загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади.

2.7. Дошкільні групи комплектуються за віковим принципом. У разі потреби дошкільні групи можуть комплектуватися як різновікові, короткотривалого перебування та логопедичні.

2.8. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

Приймання дітей дошкільного та шкільного віку до навчального закладу здійснюється на безконкурсній основі.

До 1 класу зараховуються діти як правило 6 років ( 7 років), які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодіагностичного обстеження психологом закладу.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності довідки, заяви батьків, особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України зразка.

2.9.У закладі для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та відповідного асигнування можуть бути сворені групи продовженого дня за рішенням засновника (власника)

2.10. Іноземці та особи без громадянства приймаються до навчального закладу відповідного до законодавства України.

2.11. Наповнюваність класів і поділ їх на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

2.12. Медичне обслуговування та організація харчування дітей дошкільного віку, учнів у навчально-виховному комплексі здійснюються відповідно до законодавства.

2.13. Режим роботи навчально-виховного комплексу встановлюються засновником (власником) відповідно до законодавства про освіту з 07.30 до 18.00. Термін перебування дітей у дошкільних групах – 10.5 год. В класах початкової школи з 08.00 – 17.30.

ІІІ Організація навчально – виховного прцесу

3.1. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених , Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України із конкретизацією варіативної частини.

Робочий навчальний план розглядається та погоджується педагогічною радою навчального закладу і затверджується відділом освіти Очаківської міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) .

3.2. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та тижневого планів.

3.3 Навчально-виховного процес у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу здійснюється за програми розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими МОН, у шкільному – регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планівдля загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН. Організація навчально-вихоного процесу у навчально-виховному комплексі здійснюється відповідно до положень про дошкільний, загальноосвітній навчальні заклади та інших нормативних документів МОН

3.4. У навчальному закладі мовою навчання є українська мова.

3.5. Навчальний заклад має право:

• проходити в установленому порядку державну атестацію;

• визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

• визначати варіативну частину робочого навчального плану;

• в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі плани;

• спільно з іншими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

• обєднувати на підставі спеціальних угод діяльність навчально – виховного комплексу із діяльнісстю інших підприємств, установ та організацій як в Україні так і за її межами;

• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

• бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

• отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

• залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України

• розвивати власну соціальну базу

3.6. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття повної загальної освіти у навчальному закладі установлюється мережа класів, факультативів та інших форм навчально-виховного процесу відповідно з діючим Положенням про загальноосвітній навчально-виховний комплекс, а також робочим навчальним планом.

3.7. У навчально – виховному комплексі створюються та функціонують: психологічна служба, методичні об’єднання вчителів, методичне об’єднання вихователів, творчі групи та інші методичні угрупування, перелік яких визначається на початок навчального року наказом директора.

3.8. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України , а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

Зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних групах визначається базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», що затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Допускається одночасне використання варіативних програм, визначених Переліком програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. Рішення про вибір програми обговорюється та схвалюється педагогічною радою закладу.

3.9. У навчальному закладі варіативність загальної початкової освіти забезпечується наявністю в її змісті таких компонентів:

-державний – визначається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

-шкільний – визначається навчальним закладом із урахуванням інтересів і бажань учнів, їх батьків, культурно-етнічних особливостей регіону.

3.10. Структура навчального року, а також тижневе навантаження дітей встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік у дошкільних групах починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільних групах проводиться оздоровлення дітей. Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з відповідним органом управління освітою. План на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

Навчальні заняття для учнів розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у 1-4 класах, згідно щорічних рекомендацій Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України .

3.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.12. За погодженням з міським відділом освіти Очаківської міської ради, структурою навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.13. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у першому класі - 35 хвилин, у других - четвертих класах – 40 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Очаківської міської ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується з рай СЕС і затверджується директором.

Тижневий режим роботи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

У навчально-виховному процесі дошкільних груп використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо.

Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності вихователів.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).

Навчально – виховний комплекс здійснює соціально-педагогічний патронат сім'ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, та надання консультаційної допомоги сім'ї.

Діти, які перебувають у навчально – виховному комплексі короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі.

3.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Їх доцільність, характер і обсяг визначаються вчителем. У першому класі домашні завдання учням не задаються.

3.16. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому класі здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

У документі про освіту (табелі успішності) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

3.17. Результати семестрового, річного, підсумкового державного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

3.18. Порядок переведення учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 14.04.2008 р. № 319. .

3.19. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання та математики .

3.20. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 21.12.2009 року за №1151 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 18.01.2010 року, за №39/17334.

3.21. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

• по закінченні початкової школи - табель успішності;

3.22. За успіхи у навчанні та участь в громадському житті закладу для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

• нагородження похвальним листом;

• нагородження похвальною грамотою;

• нагородження дипломом дирекції закладу;

• занесення до списку «Ними гордиться школа»;

3.23. Навчальний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН. Види і форми додаткових освітніх послуг, в тому числі платних, визначаються Кабінетом Міністрів України

Платні послуги не можуть бути надані замість або в межах основної діяльності. Надання платних послуг проводиться на основі договору , який укладається між батьками та керівником закладу.

IV. Учасники навчально-виховного процесу

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є:

• діти дошкільного віку;

• учні;

• працівники закладу;

• батьки або особи, які їх замінюють;

• представники громадськості.

Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й

обов'язки, визначаються законодавством про освіту, працю, статутом

навчально-виховного комплексу.

4.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом. Права, обов'язки, атестація, соціальні гарантії педагогічних працівників навчально-виховного комплексу визначаються Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), іншими нормативно-правовими актами. Трудові відносини (призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників), педагогічне навантаження, інші види педагогічної діяльності визначаються законодавством про працю, освіту та іншими нормативно-правовими актами.

4.3. Учні мають право:

• на вибір форми навчання, факультативів, позашкільних та позакласних занять;

• на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

• на доступ до інформації з усіх галузей знань;

• брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

• брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

• брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів.

• брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

• на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

• на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

4.4. Учні зобов'язані:

• оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

• дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

• бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

• дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

систематично і глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

• брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

• дбайливо ставитись до майна навчального закладу, у випадку його пошкодження відшкодувати збиток за допомогою батьків;

• брати участь у прибиранні класів та пришкільної території;

• дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;

• носити шкільну форму (брюки, спідницю, піджак, жилетку); у період дощової погоди мати змінне взуття.

4.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

4.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами. Педагогічні працівники призначаються відділом освіти Очаківської міської ради за поданням директора навчально – виховного комплексу.

4.7. Педагогічні працівники мають право на:

• захист професійної честі, гідності;

• самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

• участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

• проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

• виявлення педагогічної ініціативи;

• позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

• участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

• підвищення кваліфікації, перепідготовку;

• отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

• на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

• преміювання згідно чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

• забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

• сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

• сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

• настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

• виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

• готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

• дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

• захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

• виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

• брати участь у роботі педагогічної ради.

4.9. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

• обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

• звертатись до органів управління освітою, директора повчально – виховного комплексу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

• брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

• на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах

4.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

• забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

• постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

• поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

• виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

4.13. Представники громадськості мають право:

• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

• керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

• сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

• проводити консультації для педагогічних працівників;

• брати участь в організації навчально-виховного процесу.

4.14. Представники громадськості зобов'язані:

• дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

V. Управління навчально-виховним комплексом

5.1. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади відділом освіти Очаківчької міської ради .

Заступник (заступники) директора навчально-виховного комплексу призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства. Заступник директора, який відповідає за діяльність дошкільного підрозділу, повинен мати відповідну вищу педагогічну освіту.

5.2. Для вирішення основних питань діяльності навчально-виховного комплексу створюється колегіальний орган управління - рада та органи громадського самоврядування, повноваження яких визначаються положеннями про загальноосвітній і дошкільний навчальні заклади та статутом навчально-виховного комплексу. Відповідно до статуту можуть створюватися піклувальна рада, батьківський комітет тощо, положення про які розробляє і затверджує МОН.

5.3. Учасниками навчально-виховного процесу в навчально-виховному комплексі є діти дошкільного віку, учні, керівники, педагогічні, медичні та інші працівники й спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов’язки, визначаються законодавством про освіту, працю, статутом навчального закладу.

5.4. Директор навчального закладу:

• забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені закладу;

• розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, затверджує погоджений із радою навчального закладу бюджет та організовує його виконання, укладає угоди;

• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу і контролює їх виконання;

• організовує навчально-виховний процес. Здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, за дотриманням вимог охорони дитинства і праці, створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;

• забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки, за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

• створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосуванню ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

• здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

• несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником

5.5 До складу адміністрації навчально – виховного комплексу може входити:

- вихователь-методист;

- завгосп.

Повноваження заступників директора визначаються посадовими інструкціями та наказом директора навчального закладу.

5.6. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

• працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

• батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу -10, батьків і представників громадськості – 10.

Термін їх повноважень становить 3 роки.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори:

• обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

• заслуховують звіт директора і голови ради закладу;

• розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

• затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

• приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

• приймають рішення про створення піклувальної ради.

5.7. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

5.7.1. Метою діяльності ради є:

• сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

• об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

• формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

• розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

• підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

5.7.2. Основними завданнями ради є:

• підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

• визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально виховного процесу;

• формування навичок здорового способу життя;

• створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

• сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

• підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

• сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

• підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов удосконалення процесу навчання та виховання учнів;

• ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

• стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

• зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

5.7.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

5.7.4. Рада діє на засадах:

• пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

• дотримання вимог законодавства України;

• колегіальності ухвалення рішень;

• добровільності і рівноправності членства;

• гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

5.7.5. Очолює раду голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не може бути директор навчально-виховного комплексу.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу.

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчально виховного комплексу здійснюється на основі його кошторису відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів.

6.2. Джерелами формування кошторису навчально-виховного закладу є:

•кошти місцевого, державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної та загальної середньої освіти, для забезпечення вивчення Державних стандартів освіти ;

•кошти, отримані за надання платних послуг;

•кошти засновника;

• кошти юридичних та фізичних осіб

•доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

6.3. Підрозділи навчально-виховного комплексу розміщуються в окремих будівлях (початкові класи можуть бути в одній будівлі з дошкільними закладами), які повинні відповідати будівельним та санітарно-гігієнічним нормам і правилам, забезпечувати належні умови для різних видів діяльності дітей дошкільного віку та учнів, а також відповідати вимогам Типових переліків обов’язкового обладнання дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

6.4. Штатні розписи навчально-виховного комплексу встановлюються відділом освіти Очаківської міської ради на основі Типових штатних нормативів, затверджених органом управління МОН за погодженням з Мінфіном.

VIІ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

7.4. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

7.5. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

7.6. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше 1 разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

VIIІ. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА

8.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

8.2. Майно закладу освіти належить йому на правах власності, повного господарського ведення або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про застосування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

8.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завданні навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.5. Підрозділи навчально – виховного комплексу розміщуються в одній будівлі, яка відповідає будівельним та санітарно-гігієнічним нормам і правилам, забезпечує належні умови для різних видів діяльності дітей дошкільного віку та учнів, а також відповідати вимогам Типових переліків обов’язкового обладнання дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

8.6. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні, ігрові майданчики, навчально-дослідна ділянка, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

VIV РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймає засновник відповідно до чинного законодавства.

Реорганізація навчально-виховного комплексу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і надає його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

Кiлькiсть переглядiв: 364

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.